Mounjaro Sverige

200.001,299.00

SKU: N/A Category:

Mounjaro Sverige

Mounjaro Sverige innehåller en aktiv substans som kallas tirzepatid och används för att behandla vuxna med typ 2-diabetes. Mounjaro sänker blodsockret i kroppen endast när sockernivån är hög.

Mounjaro används även för att behandla vuxna med obesitas eller övervikt (BMI på minst 27 kg/m2). Mounjaro påverkar aptitregleringen, vilket kan hjälpa dig att äta mindre mat och gå ner i vikt.

Vid typ 2-diabetes används Mounjaro:

 • när du inte kan ta metformin (ett annat diabetesläkemedel).
 • tillsammans med andra läkemedel mot diabetes när dessa inte räcker till för att kontrollera din blodsockernivå. De andra läkemedlen kan vara sådana som tas via munnen och/eller insulin som du tar genom en injektion.

Mounjaro används även i kombination med kost och motion för viktminskning och för att hålla vikten under kontroll hos vuxna med:

 • BMI på 30 kg/m² eller mer (obesitas) eller
 • BMI på minst 27 kg/m² men mindre än 30 kg/m² (övervikt) och viktrelaterade hälsoproblem (såsom prediabetes, typ 2-diabetes, högt blodtryck, onormala nivåer av blodfetter, andningsproblem under sömnen som kallas obstruktiv sömnapné eller en historik med hjärtinfarkt, stroke eller problem med blodkärlen)

BMI (Body Mass Index, kroppsmasseindex) är ett mått på kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. Det är viktigt att du fortsätter följa råden om kost och motion som du får av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Mounjaro Köpa Online Sverige

Mounjaro Köpa Online Sverige, Mounjaro (Tirzepatid) köper du hos oss. Mounjaro är det mest effektiva viktminskningsmedlet på marknaden. En injektion per vecka räcker!

2. Vad du behöver veta innan du använder Mounjaro

Använd inte Mounjaro

 • om du är allergisk mot tirzepatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Mounjaro om:

 • du har svåra matsmältningsbesvär eller problem med att maten stannar längre än normalt i magsäcken (inklusive gastropares).
 • du har haft pankreatit (bukspottkörtelinflammation som kan orsaka svåra smärtor i magen och ryggen som inte ger med sig).
 • du har problem med ögonen (diabetisk retinopati eller makulaödem).
 • du tar en sulfonureid (ett annat diabetesläkemedel) eller insulin för din diabetes, eftersom du kan få lågt blodsocker (hypoglykemi). Läkaren kan behöva ändra dosen av dessa andra läkemedel för att minska risken för detta.

När du påbörjar behandling med Mounjaro kan du i vissa fall uppleva vätskeförlust/uttorkning, t.ex. på grund av kräkningar, illamående och/eller diarré, vilket kan leda till nedsatt njurfunktion. Det är viktigt att undvika uttorkning genom att dricka mycket vätska. Kontakta din läkare om du har några frågor eller funderingar.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Mounjaro

Tala om för läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och Amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Läkemedlet ska inte användas under graviditet eftersom effekterna av detta läkemedel på ett ofött barn inte är kända. Därför rekommenderas användning av preventivmedel under behandling med detta läkemedel.

Det är inte känt om tirzepatid passerar över i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkaren innan du använder detta läkemedel. Du och din läkare ska bestämma om du ska sluta amma eller skjuta upp behandlingen med Mounjaro.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel påverkar sannolikt inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du använder Mounjaro tillsammans med en sulfonureid eller insulin kan du emellertid få lågt blodsocker (hypoglykemi), vilket kan försämra din koncentrationsförmåga. Undvik att framföra något fordon eller använda maskiner om du upplever tecken på lågt blodsocker, t.ex. huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, hungerkänslor, förvirring, irritabilitet, snabb hjärtfrekvens och svettning (se avsnitt 4). Se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet” för information om den ökade risken för lågt blodsocker. Tala med din läkare om du behöver mer information.

Mounjaro innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du använder Mounjaro

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda detta läkemedel.

Hur mycket ska du ta

 • Startdosen är 2,5 mg en gång i veckan i fyra veckor. Efter fyra veckor ökar läkaren dosen till 5 mg en gång i veckan.
 • Läkaren kan öka dosen i steg om 2,5 mg till 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg eller 15 mg en gång i veckan om du behöver det. I samtliga fall kommer läkaren att tala om för dig att du ska fortsätta ta en viss dos i minst 4 veckor innan du går över till en högre dos.

Ändra inte dosen om inte läkaren har sagt åt dig att göra det.

Varje injektionspenna innehåller en dos Mounjaro på antingen 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg eller 15 mg.

Välja när du ska använda Mounjaro

Du kan använda pennan när som helst under dagen, med eller utan mat. Ta det på samma veckodag om du kan. Du kan kryssa i vilken veckodag du injicerar den första dosen på kartongen eller i en almanacka för att lättare komma ihåg när du ska ta Mounjaro.

Om det behövs kan du ändra vilken veckodag du tar Mounjaro, så länge det har gått minst 3 dagar sedan den senaste injektionen. När du har valt en ny doseringsdag fortsätter du med doseringen en gång i veckan på den nya dagen.

Hur du injicerar Mounjaro

Mounjaro injiceras under huden (subkutant) i buken, övre delen av benet (låret) eller överarmen. Du kan behöva ta hjälp av någon annan om du vill injicera i överarmen.

Om du vill kan du injicera i samma område på kroppen varje vecka. Var dock noga med att välja ett nytt injektionsställe inom det området varje gång. Om du också injicerar insulin ska du välja ett annat injektionsställe för den injektionen.

Läs noga igenom bruksanvisningen till injektionspennan innan du använder Mounjaro.

Testa ditt blodsockervärde

Om du använder Mounjaro tillsammans med en sulfonureid eller insulin är det viktigt att du testar ditt blodsockervärde enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet”)

Om du använt för stor mängd av Mounjaro

Om du har använt för mycket Mounjaro ska du omedelbart tala med läkare. För mycket av detta läkemedel kan orsaka lågt blodsocker (hypoglykemi) och göra att du mår illa eller kräks.

Om du har glömt att använda Mounjaro

Om du glömmer att injicera en dos och

 • det har gått 4 dagar eller mindre sedan du skulle ha använt Mounjaro, ska du ta det så snart du kommer ihåg det. Injicera sedan nästa dos som vanligt på den planerade dagen.
 • Om det har gått mer än 4 dagar sedan du skulle ha använt Mounjaro ska du hoppa över den glömda dosen. Injicera sedan nästa dos som vanligt på den planerade dagen.

Använd inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Den kortaste tiden mellan två doser måste vara minst 3 dagar.

Om du slutar att använda Mounjaro

Sluta inte använda Mounjaro utan att först tala med läkaren. Om du slutar använda Mounjaro och du har typ 2-diabetes kan dina blodsockervärden stiga.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Strength / Quantity

2.5mg (0.5mL ) 1 Month Supply, 2.5mg (0.5mL ) 2 Months Supply, 2.5mg (0.5mL ) 3 Months Supply, 2.5mg (0.5mL ) 5 Months Supply, 5mg (0.5mL ) 1 Month Supply, 5mg (0.5mL ) 2 Months Supply, 5mg (0.5mL ) 3 Months Supply, 5mg (0.5mL ) 5 Months Supply, 7.5mg (0.5mL ) 1 Month Supply, 7.5mg (0.5mL ) 2 Months Supply, 7.5mg (0.5mL ) 3 Months Supply, 7.5mg (0.5mL ) 5 Months Supply, 10mg (0.5mL ) 1 Month Supply, 10mg (0.5mL ) 2 Months Supply, 10mg (0.5mL ) 3 Months Supply, 10mg (0.5mL ) 5 Months Supply, 12.5mg (0.5mL ) 1 Month Supply, 12.5mg (0.5mL ) 2 Months Supply, 12.5mg (0.5mL ) 3 Months Supply, 12.5mg (0.5mL ) 5 Months Supply, 15mg (0.5mL ) 1 Month Supply, 15mg (0.5mL ) 2 Months Supply, 15mg (0.5mL ) 3 Months Supply